Відомо, що мова є однією з найважливіших ознак народу, яка єднає його в етнічну цілісність. «Одна мова — один народ», — так свого часу визначив спільність мови і нації Іван Франко. Єдність мови забезпечує можливість спілкування у всіх сферах економічної, культурної та полі­ тичної діяльності.

Поруч із функцією спілкування, яка є генетично провідною, мова виконує й інші важливі функції — формування і вираження думок, на­ вчання, нагромадження й збереження суспільного досвіду та ін. у мові відбивається й кодується не тільки загальнолюдський, а й національний досвід. Панас Мирний із цього приводу писав: «Найбільше й найдорож­ че добро в кожного народу — це його мова, ота жива схованка людсько­ го духу, його багата скарбниця, в яку народ складав і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід, почування».

І справді, слова в мові є не просто назвами явищ чи предметів, не просто ярликами: кожне слово містить у своєму значенні цілу сукупність знань і почувань, пов’язаних із названим явищем.

Слово сонце — це не просто назва небесного світила, із ним у нашій свідомості пов’язані уявлення про світло, тепло, життєдайність, онов­лення і т. ін.

У різних народів значення слів, які називають один предмет, мо­ жуть ускладнюватися різними додатковими смисловими елемента­ ми або навіть бути різними. Так, слово бистрий у східних і західних слов’ян має значення «швидкий» (подивімось на вираз «бистра вода» в українських піснях), а у частини південних слов’ян воно має зна­ чення «чистий».

По-різному в різних мовах можуть виділятися й окремі відрізки дійс­ ності, або, як говориться у лінгвістиці, по‑різному може членуватися світ. Так, для родової назви «Homo sapiens» в українській мові вживається слово людина, якому в множині відповідає форма цього слова люди, а в російській мові окрема особа називається человек, а множина утворюється від іншого слова — люди. Слово чоловік в українській мові позначає особу чоловічої статі, а в російській із цим значенням уживається слово мужчина. Можна навести чимало прикладів подібних розходжень у значеннях і змісті слів у різних мовах. Такі невідповідності викликають жарти і дотепи з боку людей, що погано знають іншу мову, бо в мові, якою ми добре володіємо і якою користуємося механічно, подібні «алогізми» нам не помітні.

Отже, кожен народ, незважаючи на загальні спільні закономірності мов, відрізняється своєрідністю мовного «бачення» світу, або, як ми говоримо, має свою «мовну картину світу». Ця своєрідність збагачує загально- людські уявлення про світ.

Лисиченко Л.А., Маленко О.О. Українська мова. Практикум. 10–11 класи

Додати коментар


Захисний код
Оновити