Як ми вже говорили, українська мова належить до групи слов’янських мов, що виникли на основі спільнослов’янської мовної єдності, вже в надрах якої існували окремі діалектні відмінності. Річ у тім, що мовна єдність виявлялася у вигляді родових, пізніше племінних діалектів, які, природно, могли відрізнятись у певних деталях при загалом спільній основі.

Сучасні слов’янські мови мають так багато спільних рис, особливо в ле­ ксичному і граматичному ладі, що це дає підстави вважати, що мовна єдність слов’ян розпалася порівняно пізно. Розселення слов’ян відбувалося з їх «прабатьківщини», якою більшість дослідників вважає українське і польське Полісся і суміжну з ним лісостепову смугу в Середньому Подніпров’ї.

«Велике переселення народів» ІІІ—IV ст. (спочатку гуни, потім го­ ти) захопило своїм рухом і значні шари слов’янства, яке поширилося на захід аж до Ельби, південний захід до Егейського моря, схід (до До­ ну) і північний схід — у верхів’я Волги й Оки. Таким чином, слов’яни розселилися по великій території Східної Європи.

Нас у цьому разі цікавить питання про тих слов’ян, які стали пра­ щурами українського народу. «Початковий літопис» говорить про схі­ днослов’янські племена Х і попередніх століть. Серед них він називає полян навколо Києва, древлян (очевидно, поліщуків) на північ від Києва (центр древлян — м. Коростень), сіверян із центром у Чернігові, волинян на захід від полян, уличів і тиверців — на південний захід. Дослідники вважають, що в літописі названі не всі племена, а деякі назви (наприк­ лад, волиняни) швидше називають союзи племен. Південні племена під впливом несприятливих умов (природних чи політичних) могли мігру­ вати на північ чи захід, а потім повертатися на рідні місця.

Саме південно-західна група племен, очевидно, й стала етнічною основою, на якій сформувалася українська мова та український народ. Інші названі літописцем племена (дреговичі, радимичі, в’ятичі, словна) стали етнічною і мовною основою білорусів і росіян.

У мовознавстві 30–70‑х років ХХ ст. запанувала схема, згідно з якою в період існування держави Київської Русі (Х—ХІІІ ст). із цих розрізнених племен сформувалась (чи почала формуватись) єдина давньоруська народ­ ність і єдина давньоруська мова, яка, мовляв, і стала основою трьох східно­ слов’янських мов, що виникли внаслідок поділу давньоруської мови. Однак це тільки схема, яка не враховує багатьох факторів, і найперше, мовного стану Київської Русі, географічні та соціально‑економічні обставини.

Щодо останніх, то в Київській Русі не відбулося етнічного об’єднан­ ня, бо різні території хоч і переділялися досить часто, жили осібно. Об’єднувала східних слов’ян влада Київського князя і наявність службовців та військових, що були більш мобільними й могли в певних рамках здійс­ нювати контакти з різними територіями й сприяти якимось взаємовпливам. Навіть за наявності централізованої влади контакти здійснювалися на рівні «верхів» (княжі урядовці, воїни, духівництво, купці), основна ж маса населення була міцно пов’язана зі своєю територією і мовою. Для розуміння ситуації звернімось до нашого часу: 200 років ми маємо українську літературну мову на живомовній основі, майже 100 років — обов’язкову загальну освіту, що навчає цієї мови, вплив літературної мови через шко­ лу, літературу, пресу, радіо, кіно, телебачення і т. ін., а ми не подолали діалектних відмінностей і легко відрізняємо за мовними особливостями «східняка», «галичанина», «поліщука» тощо. Те ж стосується й російської та білоруської мов, де існує своя діалектич­на система. То про яку єдину давньоруську мову може йтися?

Що ж давньоруської мови не було? Була. Але, як ми вже зазначали, це була книжна мова, яка сформувалася на ґрунті старослов’янської мови. Вона була засобом спілкування в офіційних документах, у навчанні, церкві, книзі та ін. Це була книжна мова народу, який жив за своїми зви­ чаями й повсякденно користувався своєю рідною говіркою. Такий стан зберігається й нині у відношенні літературної й живої мови.

Мова народу жила й розвивалася за своїми законами і виробляла та розвивала свою мовну структуру, свій лексичний склад. Ця мова поступо­ во всотувалася книжною мовою, аж поки під пером І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка та багатьох інших письменників не заступила стару книжну мову.

Лисиченко Л.А., Маленко О.О. Українська мова. Практикум. 10–11 класи

Додати коментар


Захисний код
Оновити