Із встановленням незалежності держави Україна був визначений і один із найважливіших атрибутів держави — державна мова. Консти­ туцією України (Ст. 10) визначено, що державною є українська мова як мова титульної нації й більшості населення в країні: «Ст. 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України».

Що таке державна мова? Чи існує світова практика у вирішенні цьо­ го питання? Яка роль державної мови в суспільстві? Які завдання стоять перед суспільством, зокрема навчальними закладами, у впровадженні дер­ жавної мови? Які відношення склалися між мовою державною та мовами інших народів на території України? Усі ці питання цікавлять людей.

Що ж таке державна мова? «Державна мова, як визначає енциклопедія «Українська мова», — це закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у державних органах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики». Як видно із визначення, державна мова є обов’язковою в державних сферах, закладах та установах. Поза цими сферами громадяни мають право вільно спілкуватися будь-якою мовою.

Вільний розвиток мов інших народів, що живуть в Україні, гаранту- ється Конституцією: «В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської мови, інших мов національних меншин України… Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом» (Конституція України, Ст. 10).

Однак у частини населення (особливо міського) це питання подеку­ ди тлумачиться довільно, через що ряд депутатів Верховної Ради України звернулися з конституційним поданням до Конституційного суду України і просили дати юридичне тлумачення статті 10 Конституції, де мовиться про те, що «державною мовою в Україні є українська мова». Конституційний суд, розглянувши подання депутатів, вирішив: «1. Положення частини першої статті 10 Конституції України, за яким «державною мовою в Україні є українська мова», треба розуміти так, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи діловодства, документації тощо), а також у вищих публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п’ять статті 10 Конституції України).

Поряд із державною мовою при здійсненні повноважень місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування можуть використовуватися російська та інші мови національних меншин у межах і порядку, що визначаються за­ конами України» (Офіційний вісник України.— 2000.— №4. — С. 113).

Які ж функції державної мови як суспільного явища, що відрізня­ ють її від інших мов?

По-перше, державна мова є символом держави поряд із такими символами, як герб та гімн.

По-друге, державна мова є фактором, що консолідує народ України, а не тільки українців.

Живучи в Україні, ми не відчуваємо цієї ролі української мови в державі. Однак перебування за межами вітчизни одразу виявляє цю знакову роль української мови.

Питання про державну мову, яку в деяких країнах називають «офіційною», є актуальним не тільки в Україні. Воно існує і в інших багатоетніч­них державах, де статус державної, як правило, закріплюється за мовою титульної нації та більшості населення в країні. Так, в Іспанії державною є мова іспанська, хоч у країні функціонують й інші мови, наприклад, ка­ талонська зі своєю літературною традицією, мова басків. у Франції офі­ційною є французька мова, хоч у цій країні є мова провансальська, що визнається окремою романською мовою, мови бретонців, фламандців, ельзасців. Нерідко посилаються на досвід Швейцарії з її трьома (навіть чотирма) мовами, що функціонують як рівноправні. При цьому не вра­ ховують історичні умови творення держави, в якій об’єдналися в кон­ федерацію три різномовних кантони (фактично держави).

В Україні ж питомою є українська, функціонування якої протягом століть намагаються обмежити представники домінуючих держав та укра­їнці, що змінили свою мовну приналежність під впливом державних мов інших країн (російської, польської).

При вирішенні питання про надання статусу державної (чи офіційної) російській мові слід зважати на те, що мова — одна з найважливі­ ших і найпомітніших ознак нації, із втратою якої зникає відповідна на­ ція. Обмеження функціонування української мови, що спостерігалося протягом десятиліть, надання прямо чи опосередковано переваг росій­ ській мові як мові міжнаціонального спілкування створювало в мовців, у тому числі українців, враження, що російська мова — державна (хоч законодавчо це не визнавалось), отже, більш престижна. Таке станови­ ще спричиняло ситуацію, коли вважання себе росіянином наче теж до­ давало престижу, через що багато українців під час перепису записували себе росіянами і визнавали рідною російську мову, якою не завжди до­ статньо володіли. Наслідком же створення незалежної української держави і визнання української мови державною стало те, що, за матеріалами останнього перепису населення, значно збільшилась (як і слід було очікува- ти) кількість людей, що визнають себе українцями.

Цей факт переконливо доводить, що надання статусу державної укра­ їнській мові повернуло українців до своїх джерел, зробило склад насе­лення України більш гармонійним: українською мовою почали користувати­­ся майже всі верстви населення, у тому числі її інтелектуальна частина, яка до того спілкувалася здебільшого російською мовою. Отже, можемо сказа­ ти, що розширився і соціальний, і територіальний ареал фуккціонування української мови.

Сьогоднішня мовна ситуація в нашій державі характеризується тим, що українська активно функціонує в органах державного управління, політичні лідери, як виявилося, переважно добре володіють українською мовою, і це заохочує до вживання української ширші кола населення, особливо молодь.

Лисиченко Л.А., Маленко О.О. Українська мова. Практикум. 10–11 класи

Додати коментар


Захисний код
Оновити