М’який знак уживається для позначення м’якості приголосних.

М’який знак пишеться після м’яких приголосних д, т, з, с, ц, дз, н, л:

1. У кінці слова: кінь, сіль, радість, гордість, печаль, мідь, осінь, травень, Ґедзь, молодець, автомобіль, міць.

2. У середині слова: молотьба, гальмо, батько, ненька, пісенька, будьте, близький, гільза, асфальт; в середині складу перед о: сьомий, синього.

3. У словах на ‑ськ-, -цьк-, -зьк-: людський, молодецький, паризький, панський, учнівський, студентський, селянський, український; по‑німецьки, по‑французьки, ризький, козацький, молодецький, український, людськість, військо, сільський, польський;

М’який знак (ь) пишеться і в російських прізвищах на ‑ск-, -цк-: Маяковський, Мусоргський, Луговськой, Трубецькой.

У словах боязкий, баский, різкий, в’язкий, дерзкий, ковзкий, плаский ь не пишеться, бо сполучення ‑ск- в них не належить до суфікса ‑ськ- (-зьк-).

4. У суфіксах -оньк-, -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: гарненький, гарнесенький, гарнісінький, гарнюсінький; тоненький, тонесенький, тонісінький, тонюсінькій.

5. Після м’якого л перед літерами на позначення м’яких приголос­ них: ковальський, сільський; вільний, кільце, пальці, їдальня.

6. У родовому відмінку множини іменників І відміни жіночого роду та іменників II відміни середнього роду на -нн(я), -це -тт (я), -дд (я) та на -ець: земель, друкарень, їдалень, перукарень, матриць; знарядь, знань, занять; кілець, сердець, сонць, місць;

7. У формах 3 особи однини і множини, 2 особи однини і множини наказового способу, в неозначеній формі дієслова: ходить — ходять, сидить — сидять, комп’ютеризують, акціонують; ходить, писать, читать.

М’який знак зберігається в дієсловах і перед часткою ‑ся: сидиться, пишеться, здається, пригадується, читається.

8. У словах іншомовного походження, крім зазначених позицій, ь пишеться після д, т, з, с, л, н, перед і, йо, я, є, ю, які означають два звуки:  Нью-Йорк, Льєж, кольє, кастаньєти, фамільярний, медальйон, мільйон, Лавуазьє, Ньютон, ательє, компаньйон, батальйон, портьєра, конферансьє, ательє, бульйон, мільйон, павільйон.

9. для позначення м’якості приголосних у середині складу перед о: льон, дзьоб, сьогодні, бадьорий;

М’який знак не пишеться:

1. Після літер на позначення губних приголосних б, п, в, м, ф і шиплячих ж, ч, ш, щ, дж: темп, степ, любов, кров, верф, приголуб, вісім, ріж, річ, піч, ніч; позич, маж, коледж, кущ, дощ, плющ, хвощ, ніж;

2. Після р в кінці слова й кінці складу: школяр, буквар, чоботар, владар, секретар, інвентар, календар, лікар, проводир, шахтар, Харків, гіркий, вірте.

3. Між приголосними, коли за ними йдуть літери я, ю, є, ї, ь: віконця, радістю, пізнє, сніг, слід, дні, увічливість. Однак у словах різьбяр, тьмяний ь пишеться.

4. Між подвоєними приголосними: життя, зілля, насіння, прилад- дя, тінню, ллється.

5. Після н перед ж, ч, ш, щ і перед суфіксами ‑ськ-, -ств‑: кінчик, менший, тонший, інженер, селянський, панство, Оксанчин, Маринчин, Парасчин. Винятки: няньчин, доньчин, бриньчати;

6. М’який знак не пишеться в групах -лч-, -лц-, -нч-, -нц-; -сч-, -сц-, якщо вони походять із -лк-, -нк-, -ск-: білці, гілці, качалці; у спілці (бо спілка), русалчин (бо русалка); Оленчин (бо Оленка), партизанці (бо партизанка); у масці (бо маска).

Якщо ж вони походять із -льк-, -ньк-, -ськ-, то м’який знак пишеться: Галька — Гальці — Гальчин; нянька — няньці — няньчин; Васька — Васьці — Васьчин.

 

Вживання м’якого знака


М’який знак може ставиться лише після букв, що позначають зубні приголосні (див. таблицю приголосних), та після р тільки перед о (виняток: Горький).

Наприкінці слова, перед твердими приголосними та перед о м’який знак ставимо відповідно до вимови: мідь, мить, сталь, міць, день; нянька, призьба, ницьма, цьвохнути; польовий, тьохкати, сьомий, трьох.

Перед м’якими, пом’якшеними й шиплячими м’який знак звичайно не ставиться: лазня [ла з΄н΄а], цвях [ц΄в’ах], уманський [у ман΄с΄кий], Уманщина,
корінчик, безбатченко, менше.

Перед м’якими, пом’якшеними й шиплячими м’який знак вживається лише в таких випадках:

1) для позначення м’якого л΄: гуцульський, ковальський, читальня, більше;

2) у непрямих відмінках та в присвійних прикметниках, якщо м’який знак є в початковій формі: у скриньці (бо: скринька), у бруньці (бо: брунька), але: у хатинці (бо: хатинка), у лунці (бо: лунка); Вутаньці, Вутаньчин (бо: Вутанька), але: Устинці, Устинчин (бо: Устинка);

3) у дієсловах перед -ся (-сь), якщо м’який знак є у формі без -ся: вчиться (бо: вчить), збираються, підводься (бо: підводь), розглянься (бо: глянь), станьсь;

4) як виняток перед пом’якшеними й шиплячими в словах тьмяний, різьбяр, няньчити, бриньчати.

Ті ж правила вживання м’якого знака діють і в написанні іншомовних слів. Єдина особливість їх полягає в тому, що м’який знак тут може ставитися також перед й, я, ю, є, ї (у незапозичених словах такого не буває):
павільйон, каньйон, пасьянс, Дьяконов, Нью-Йорк, ательє, Ананьїн, Танганьїка. Апостроф після букв, що позначають зубні, не ставиться.

Тест. Слова запишіть у дві колонки:

1) у які вставили м’який знак;

2) у які не треба вставляти м’якого знака.

Зненац..ка, цар..ок, уйгурс..кий, дз..вякати, знад..ність, (в) авос..ці, цар..ки, (на) стеблин..ці, (у) мис..ці, винос..ся (наказовий спосіб), ущіл..нення, ус..мішка, камін..чик, Тан..чин, (у) жмен..ці, путивл..ський, уман..ський, розріс..ся, вгомониш..ся, їдал..ня, брин..чати, (в) колис..ці, освіт..ній, велетен..ський, різ..бяр, осмілят..ся, ател..є, (багато) облич.., безбат..ченко, т..мяний.

Ключ. З других букв (слів, що в дужках, не враховувати) повинен скластися вислів Галілео Галілея.

Додати коментар


Захисний код
Оновити