І варіант

 

 1. Префікс с- перед кореневими к, п, т, ф, х пишеться відповідно до

а) фонетичного принципу орфографії;

б) морфологічного принципу;

в) історичного (традиційного);

г) смислового (диференціюючого).

Дібрати і записати слово з префіксом з-  перед кореневим шиплячим приголосним, записати це слово фонетичною транскрипцією (наприклад: зчесати  [жче сати],  зчепити  [жчe пити], зжати  [ж:ати], зшити [жш:ити]) або: записати фонетичною транскрипцією будь-яке слово з префіксом  з-  або с- (наприклад:  [змaл’ований] , [спи тати]).

 1. Префікс пре- вживають

а) коли слово виражає значення наближення, приєднання, просторової близькості;

б) коли  слово  виражає значну, збільшену ознаку;

в) незалежно від значення слова, якщо префікс є наголошеним;

г) у словах прірва, прізвіще, прізвисько;

Дібрати і записати слово з ненаголошеним голосним  у  префіксі пре- (або при),  записати це слово фонетичною транскрипцією (наприклад: премудрий [пре мудрий]).

3.Подвоєні букви на позначення подовжених приголосних звуків між голосними вживаються у прикметникових суфіксах із значенням

а) здрібнілості, пестливості;

б) збільшеної чи неможливої ознаки;

в) неповної ознаки;

г) присвійності.

Дібрати та записати прикметник (або прикметник дієприкметникового походження) з  нн у  суфіксі; позначити в слові місце наголосу (наприклад: здоровенний,  страшенний,  невблаганний) або: прикметник чи прикметник дієприкметникового походження з нн у наголошеному суфіксі увести до самостійно складеного речення (наприклад: Хоч дух у мене гордий, нездоланний, та біля тебе непокора тане… (Г.Гейне.) Незбагненна, безвимірна вічність одна. (Б.Дегтярьов.)  Нездійснене, а може, нездійсненне! Вгамуйсь,  у снах не снися, навіжене. (Л. Алексійчук.).

 1. Чоловічі імена по батькові утворюються

а) за допомогою  єдиного суфікса – ев(ич);

б) за допомогою єдиного суфікса – єв(ич);

г) за допомогою  єдиного суфікса –ов(ич);

в) за допомогою суфіксів - ов(ич,  –ев(ич) або –єв(ич);

Записати власне ім’я та по батькові.

 1. Орфограма «буква и після ж, ч, ш та г, к, х у коренях слів» наявна у словах:

а) інжир, чинара, кипарис,  шифр, фашист,  химера;

б) жінка,  розчісує, кішка, шкіра, гіркота, похідний;

в) життя, чистий, поширювати, гиря, кислий, хист;

г) знаючи, працюючи, надавши, перемігши.

Дібрати та записати  пару слів з чергуванням  [і] – [о] після ж, ч, ш та г, к, х у коренях слів (наприклад: кізка – кози; гіркий – горе).

 1. Суфікс –ев- пишеться в слові:

а) морозиво;

б) печиво;

в) марево;

г) мереживо.

Дібрати і  записати іменник з суфіксом –ив- на позначення матеріалу або продукту праці, розібрати дібране слово за будовою (наприклад: плетиво, місиво, вариво) або: іменник з суфіксом –ив- на позначення матеріалу чи продукту праці увести до самостійно складеного речення (наприклад: З бабиного літа насотала прядива золоторука осінь. (Л.Тендюк.)

 

ІІ варіант

 

 1. З- на кінці префіксів роз-, без- пишеться за

а) фонетичним принципом орфографії;

б) морфологічним принципом;

в) історичним;

г) смисловим.

Дібрати і записати фонетичною транскрипцією  слово з префіксом роз- (або без-) перед кореневим  глухим приголосним (наприклад: розклеїтися [росклейі ти с’а] і [розклейі ти с’а]1 або: слово з префіксом роз- (без-) перед шиплячим приголосним (наприклад: розчервонітися [рожче рвон’іти с’а], розжитись [рож:ити с’], безшовний  [бе жшовни й]).

 1. Префікс з-  переходить у префікс с-  перед буквами

а) б, п, в, м, ф;

б) д, т, з, ц, ч, ж;

в)  ж, ч, ш та г, к, х;

г) к, п, т, ф, х.

Дібрати та записати фонетичною транскрипцією слово з префіксом  з- або с- (наприклад: стерпіти [сте рп’іти], змиритися [зми рити с’а], зцідити [сц’ідити]).

 1. Суфікс із зменшено-пестливим значенням -ичок  уживається

а) в іменниках, утворених від іменників з основою на шиплячий;

б) в іменниках, утворених від іменників з суфіксом –тель;

в) в іменниках, утворених  від іменників із суфіксом –ик;

г) в іменниках, утворених від іменників  із суфіксом  -иц.

Дібрати та записати іменник із суфіксом із зменшено-пестливим значенням –ечк-(-єчк-) (наприклад: вершечок, краєчок, лієчка).

 1. Суфікси –уват-, -юват- вживаються у прикметниках

а)  для позначення високого ступеня ознаки;

б) для вияву неповноти ознаки;

в) для вираження значення присвійності;

г) для вираження значення неможливої ознаки.

Дібрати прикметник із суфіксом –уват-(-юват-), увести його до самостійно складеного речення (наприклад: День старий, рудуватий, осінній їде з поля на ХТЗ. (П.Воронько.) …Стигнуть води сизуваті, і синіють шиби у вікні… (М.Рильський.) .

 1. Правильним є таке написання слова:

а) Ігоревич;

б) Ігорьович;

в) Ігорєвич;

г) Ігорович.

Записати  ім’я по батькові матері (сестри), іменник, що означає по батькові,  розібрати за будовою.

 1. Префікс прі- пишеться в словах

а) прийти, приладнати, приклеїти;

б) приміський, прифронтовий, приморський;

в) прірва, прізвище, прізвисько;

г) призер, приватний, примадонна.

Будь-яке  слово з префіксом  прі- ввести до самостійно складеного речення (наприклад: У прірву подивись - простерлось небо долі: то море… (А.Міцкевич.).

 

1 Приголосний  з у префіксах  роз-, без-  може вимовлятися  дзвінко і глухо залежно від темпу вимови:  [розказати]  і  [роcказати], [бе зсмертний]  і  [бе с:мертний]

Додати коментар


Захисний код
Оновити