Подовження приголосних у незапозичених словах (на письмі подвоєння букв) відбувається в основному з двох причин: внаслідок збігу однакових звуків на межі значущих частин слова (віддати, денний, піднісся, юннат) та внаслідок уподібнення приголосних (колосся, сіллю, козаччина).

Коли йдеться про збіг однакових приголосних на межі частин слова, то подовження звуків слід розглядати окремо на межі префікса і наступної частини та на межі попередньої частини і суфікса.

Префікси в українській мові закінчуються лише на чотири приголосні: д (від-, під-, над-, перед-), з (з-, роз-, без-), в (в-, пів-) та б (об-): віддаль, піддовбати, наддерти, переддень, ззовні, роззброїти, беззвучний, ввечері, піввідра, оббілити. Отже, лише ці приголосні й можуть тут подовжуватися. Префіксів серед- та між- до уваги не беремо, оскільки в словах із ними збігу приголосних не трапляється.

На межі попередньої частини і суфікса подовжується лише приголосний н, якщо твірна основа (корінь чи суфікс) закінчується на н: законний, пісенний, вершинний, буденний, буденність, письменний, письменник. У словах буквений, пореформений, казармений, шалений,  скажений, жаданий, дерев’яний і под. такого збігу приголосних нема, оскільки твірна основа закінчується не на н.

Крім того, приголосний н подовжується в наголошених суфіксах - енний, -анний:

1) якщо прикметник вказує на збільшену міру якості: здоровенний, страшенний, височенний (але нема подовження в словах шалений, скажений, жаданий і под., бо вони вказують на звичайну міру якості);

2) якщо прикметник вказує на повну неможливість ознаки, зумовленої певною дією: нездійсненний, недоторканний, нездоланний;

3) якщо це старослов’янізм: священний, огненний, блаженний, окаянний.

Приголосний н подовжується з різних причин також у словах останній, старанний, притаманний, захланний, численний.

У кількох дієсловах з основою на с при додаванні постфікса -ся подовжується м’який с΄: піднісся, розрісся, пасся.

Подовження приголосних внаслідок уподібнення відбувається в двох випадках: через уподібнення звука й до попереднього м’якого приголосного і через інші зміни звуків.

Щоб дітям було зрозумілим уподібнення м’якого й до попереднього м’якого приголосного, спочатку аналізуємо за будовою, наприклад, слова подвір’я [подв’і рйа] і кров’ю [кро вйу] і робимо висновок, що в першому
слові звук й — суфікс, у другому — звук й належить до закінчення. Колись суфікс й був і в словах колосся, життя, стаття, породілля, баддя, затишшя та ін. (було: [коло с΄йа], [жит΄йа], [стат΄йа], [пород΄і л΄йа], [бад΄йа], [зати ш΄йа] — шиплячі тоді були м’які), але він, як м’який, уподібнився до попереднього м’якого і став звучати так само. Проте якщо між попереднім м’яким і звуком й було вставлено голосний е, то такого уподібнення, а отже, й подовження м’якого звука не відбулося: житейський, багато статей, постатейний, породілей, бадей. Те саме уподібнення й до попереднього м’якого сталося й у закінченні -ю: сіллю (було: [с΄і л΄йу]), річчю (було: [р΄і ч΄йу]).

Таким чином, подовжилися лише м’які зубні й шиплячі (тоді теж м’які). Губні, приголосний р та задньоротові подовжитися не могли, бо вони не були м’якими. Якщо ж твірна основа закінчувалася двома приголосними, то останній приголосний не подовжився (“третій зайвий”) і відповідно не подвоюються букви: місто — передмістя, радість — радістю, жовч — жовчю. Тому й правило звучить: подовжуються м’які зубні (д, т, з, с, ц, л, н) та шиплячі (ш, ч, ж) між голосними.

Можуть уподібнюватися між собою й інші звуки. Так, у слові лляний наступний н΄ (льняний) уподібнився до попереднього л΄ (обидва ці звуки сонорні, зубні, м’які); у слові останній попередній т΄ (остатній — таку форму цього слова вживали Т.Шевченко, Леся Українка, М.Коцюбинський) уподібнився до наступного н΄ (обидва ці звуки зубні, зімкнені, м’які).

Найпоширенішим є подовження шиплячого ч унаслідок змін суфікса - цьк- при додаванні суфікса -ин(а): козацький — козаччина, донецький — Донеччина, турецький — Туреччина. Тут спочатку звук к змінився на шиплячий ч (як у слові рука — ручище), а потім попередній свистячий уподібнився до наступного шиплячого.

Щодо подвоєння букв в іншомовних загальних назвах не на межі значущих частин, то в Українському правописі названо 17 таких слів: аннали, бонна, брутто, ванна, мадонна, манна, мотто, нетто, панно, пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, мірра. Майже в половині з них приголосний, позначений подвоєними буквами, у вимові не подовжується: [ана ли], [бру то], [не то], [то на], [б’іл΄] тощо. Але в словах, у яких є збіг приголосних на межі префікса й кореня, такі приголосні вимовляються з подовженням: імміграція, інновація, ірреальний тощо.

У власних назвах іншомовного походження подвоєні букви читаються звичайно як неподовжений звук: Бонн [бон], Голландія [гола нд΄ійа], Руссо [русо] тощо. Така вимова відповідає фонетичним законам української мови.

Тест 8. Випишіть слова у дві колонки: 1) без подвоєння букв; 2) з подвоєнням букв.

І. Ю(н)ий, дерев’я(н)ий, зв’яза(н)ий, (с)авець, глиби(н)ий, поні(с)я, піща(н)ий,
(в)ечері, удава(н)ий, гайдама(ч)ина, твари(н)ий, удови(н)ий, пі(в)відра, о(д)ати, вівся(н)ий,
олов’я(н)ий, одното(н)ий, рядня(н)ий, зйомоч(н)ий, Вінни(ч)ина, (л)яний, змії(н)ий,
голуби(н)ий, зако(н)ий.

ІІ. Тума(н)ість, бджоли(н)ий, букве(н)ий, здорове(н)ий, росли(н)ицтво,
умотивова(н)ість, скаже(н)ий, обмі(н)ий, притама(н)ий, вихова(н)ість, рва(н)ий,
видума(н)ий, віко(н)иця, свяще(н)ий, ознайомле(н)ий, очище(н)я, широче(н)ий, орли(н)ий,
післяреформе(н)ий, знаме(н)ий, людя(н)ий, стурбова(н)ісь, числе
(н)ий, тьмя(н)о.

Ключ. З других букв повинні скластися: 1) вислів М.Коцюбинського; 2) закінчення
вислову Л.Толстого “Думай добре, і…”

Тест 9. Випишіть слова у дві колонки: 1) без подвоєння букв; 2) з подвоєнням букв.
Слова, позначені зірочкою, вжито в орудному відмінку однини.
Змужні(н)я, снас(т)ю , радіс(т)ю , осер(д)я, зати(ш)я, (л)ється, свіжіс(т)ю ,
жи(т)євий, входже(н)я, навма(н)я, віс(т)ю , старіс(т)ю , білче(н)я, приві(л)я, попідти(н)ю,
зненавис(т)ю , перехрес(т)я, здоби(ч)ю , підні(ж)я, сміливіс(т)ю , зап’яс(т)я, свідче(н)я.
Ключ. З других букв повинен скластися вислів В.Гюго.

Додати коментар


Захисний код
Оновити